All posts filed under: Warszawa

Muji

Leave a comment
poza Krakowem / Warszawa
Gumowe stemple z literami z Muji

Moż­na od­nieść wra­że­nie (ba, sama je od­no­szę), że moje wy­jaz­dy do War­sza­wy – ale w ogó­le wy­jaz­dy gdzie­kol­wiek – to taki szczy­to­wy punkt eks­cy­tu­ją­cych rze­czy, któ­re wią­żą się z pro­jek­to­wa­niem. Na co dzień praca od 9 do 17, ale kiedy wy­jeż­dżam, to oglą­dam pro­jek­to­wa­nie na wyż­szym po­zio­mie. Pod­czas mo­jej ostat­niej wi­zy­ty w War­sza­wie Agniesz­ka za­bra­ła mnie do Muji przy My­siej 3. To ja­poń­ska fir­ma (w­zbra­niam się tu przed uży­ciem sło­wa „mar­ka­”), któ­ra robi róż­ne rze­czy pierw­szej po­trze­by (a tak­że po­trzeb ko­lej­nych): my­dło, me­ble, kap­cie, po­ściel, szczo­tecz­ki do zę­bów, puz­zle i kar­to­no­we za­baw­ki. Przy­świe­ca im kil­ka […]