All posts filed under: Oslo

Skandynawskie baśnie

Leave a comment
książki / Oslo
Rozkładówka: ilustracja + początek rozdziału

Zanim jesz­cze spa­dł śnieg, na chod­ni­ka­ch sta­ły sto­li­ki z książ­ka­mi po obni­żo­ny­ch cena­ch (bar­dzo lubię oko­li­cę, w któ­rej miesz­kam, za dużą ilo­ść księ­garń i anty­kwa­ria­tów). Na jed­nym z taki­ch sto­isk zna­la­złam pięk­ną książ­kę w kwa­dra­cie z baśnia­mi ilu­stro­wa­ny­mi przez Joh­na Ba­uera w cenie 40 koron (czy­li dwó­ch tabli­czek cze­ko­la­dy, poło­wy piwa albo dwó­ch bochen­ków dobre­go chle­ba). Sta­nę­łam na chod­ni­ku i zaczę­łam czy­tać. Prze­czy­ta­łam wstęp i zro­zu­mia­łam każ­de sło­wo. Posta­no­wi­łam kupić tę książ­kę. Ilu­stra­cje są pory­wa­ją­ce, baśnie o trol­la­ch i księż­nicz­ka­ch – takie, jaki­ch moż­na się spo­dzie­wać po Skan­dy­na­wii, wyda­nie – nie­mal biblio­fil­skie. […]

Ø czy Ö?

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia / Oslo / przestrzeń publiczna

Nie każ­de mia­sto może poszczy­cić się typo­gra­fią prze­strze­ni publicz­nej na mia­rę Ber­li­na. Oslo ma swo­je pro­ble­my, któ­re wią­żą się z histo­rią i ję­zykiem. Czy­tel­nicy komik­su Scan­di­na­via and the World pamię­ta­ją za­pewne odci­nek o dia­kry­ty­ka­ch. Poniż­sze zdję­cia przed­sta­wia­ją tę samą nazwę uli­cy, lecz zapi­sa­ną róż­nie po dwó­ch jej stro­na­ch. Tyl­ko znak z pierw­szej tabli­cy zali­cza­ny jest do nor­wes­kiego (a tak­że i duń­skie­go) alfa­be­tu. Dru­gi znak wystę­pu­je m.in. w alfa­be­cie szwedz­kim. Oba zna­ki repre­zen­tu­ją jed­nak ten sam dźwięk: dyftong oe. Gene­zy lite­ry ø (to rów­nież jej nazwa, choć cza­sem […]

Skandynawskie cudzysłowy

Leave a comment
mikrotypografia / Oslo / przestrzeń publiczna

Cudzy­słów, czy­li znak uży­wa­ny do ozna­cze­nia w tek­ście cią­głym cyta­tu oraz zna­czenia figu­ra­tyw­ne­go wyra­zu. Znak dla typo­gra­fów dosyć kło­pot­liwy, bo każ­dy język wypra­co­wał sobie inną kon­wen­cję. Nawet w ję­zykach skan­dy­naw­ski­ch, choć są sobie tak bli­skie (po­mi­jam tu fiń­ski), panu­ją odmien­ne zwy­cza­je. Poniż­szy tek­st to skrót zasad sto­so­wa­nia cudzy­sło­wu przede wszyst­kim w nor­wes­kim, ale tak­że w duń­skim i szwedz­kim. Norweski W nor­we­skiej tra­dy­cji dru­kar­skiej przy­ję­ło się sto­so­wać podwój­ny cu­dzy­słów ostro­kąt­ny (tzw. fran­cu­ski), bez odstę­pów lub podob­ny­ch, poje­dyn­czy­ch. W piśmie ręcz­nym daw­niej zwy­kło się sto­so­wać cudzy­sło­wy takie jak […]

TypOslo #2

comment 1
Oslo

Wła­śnie się zorien­to­wa­łam, że od cza­su naszej epic­kiej wypra­wy do Oslo, któ­ra pozba­wi­ła uczest­ni­ków tej­że środ­ków do życia na mie­siąc, minę­ło już pół roku, a ja cią­gle mam na dys­ku zdję­cia, któ­rych nie upu­blicz­ni­łam. Czas nad­ro­bić.