All posts filed under: mikrotypografia

Kłopoty z ligaturą [æ] w pismach kursywnych

komentarze 2
diakrytyki / ligatury / mikrotypografia
Kaligraficzny zapis liter (osobno) „a” oraz „e”

Kie­dy kil­ka lat temu cho­dzi­łam na zaję­cia z kali­gra­fii, toczy­li­śmy z pro­wa­dzą­cym gorą­ce dys­ku­sje doty­czą­ce naj­lep­szy­ch roz­wią­zań dla zapi­su pol­ski­ch zna­ków i dwu­zna­ków. The Uni­ver­sal Pen­man Bic­kha­ma, Spen­ce­rian Pen­man­ship ani inne popu­lar­ne książ­ki i wzor­ni­ki nie poda­ją odpo­wied­ni­ch roz­wią­zań, bo nie były two­rzo­ne z myślą o języ­ku pol­skim. Pamię­tam, że gorą­co sprze­ci­wia­łam się oddzie­la­niu ogon­ków od liter, powo­łu­jąc się na tek­sty Ada­ma Twar­do­cha. Na szczę­ście w przy­pad­ku języ­ka pol­skie­go zawsze mogę też się­gnąć pamię­cią do pisma szkol­ne­go, któ­re­go z takim tru­dem uczy­łam się w wie­ku lat sze­ściu, pla­miąc ręce atra­men­tem ciek­ną­cym […]

Trzy piękne znaki typograficzne i jak ich używać

komentarze 4
interpunkcja / mikrotypografia

Niektórzy projektanci twierdzą, że pytanie o ulubiony krój jest w ogóle źle postawione, bo nie bierze pod uwagę kontekstu, czyli tego, do czego dany krój ma być stosowany. Prawdopodobnie równie fatalne jest pytanie o ulubiony znak typograficzny. W końcu sympatia, którą żywimy do kropki, nie sprawi, że będziemy jej używać zamiast cudzysłowu otwierającego. Jest jednak kilka znaków, które naprawdę lubię, i bardzo się cieszę, gdy nadarza się okazja, by ich użyć. Hedera [❧] Mam do niej duży sentyment. W moich studenckich projektach używałam jej bardzo (czytaj: zbyt) często, podobnie […]

Ligatura „Th”

comment 1
ligatury / Londyn / mikrotypografia
Kuta w kamieniu ligatura Th

Zwy­kle dzie­lę li­ga­tu­ry we­dług kry­te­riów funk­cjo­nal­nych, to jest na ob­li­ga­to­ryj­ne i es­te­tycz­ne. Te dru­gie zwy­kłam trak­to­wać jak al­ter­na­cje kon­tek­sto­we. Mo­gą faj­nie wy­glą­dać w wy­bu­ja­łym ty­tu­le czy na okład­ce ma­ga­zy­nu ko­bie­ce­go. Te pierw­sze do dla mnie li­ga­tu­ry ję­zy­ko­we (nor­we­skie æ to jed­nak co in­ne­go niż ae), a tak­że li­ga­tu­ry, któ­re w nie­któ­rych kro­jach wy­mu­sza­ne są przez prze­wiesz­ki (tu kla­sycz­ny przy­kład fi, w któ­rym gór­na czę­ść f skle­ja się z krop­ką nad i) – ta gru­pa po­win­na być do­myśl­nie włą­czo­na. Zwra­ca­no nam na AK­T-cie uwa­gę na frag­ment Ele­men­ta­rza sty­lu, w któ­rym Brin­ghurst za­uwa­ża, że w pi­smach […]

Kindle i problemy

komentarze 2
e-book / mikrotypografia

Z regu­ły nie narze­kam na ebo­oki. Dużo czy­tam na Kin­dlu, widzę jego nie­dos­ko­na­łości i ak­cep­tu­ję je, wie­rząc, że tech­no­lo­gia cały czas się roz­wija i z cza­sem wszel­kie trud­noś­ci znik­ną. Na­tra­fi­łam os­tat­nio jed­nak na rze­cz niez­wy­kle iry­tu­ją­cą i nie­ch to bę­dzie przes­tro­gą dla wszyst­kich, któ­rzy pa­ra­ją się przy­go­to­wa­niem ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Po­ni­żej dwa frag­men­ty z „Lodu” Du­ka­ja ku­pio­ne­go w wer­sji mobi na Publio: Zwra­cam uwa­gę na to, jak wy­glą­da­ją spac­je po­mię­dzy po­je­dyn­czy­mi zna­ka­mi (a, o, i, u, w, z) a nas­tę­pu­ją­cy­mi po nich wy­ra­za­mi. Po­ten­cjal­ne za­wiesz­ki wy­da­ją się przy­kle­jo­ne do są­sia­du­ją­cych wy­ra­zów przez co […]