All posts filed under: książki o projektowaniu

Jak zostać dizajnerem, czyli wszyscy jesteśmy ludźmi

Leave a comment
książki o projektowaniu
Okładka książki „Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy”

Nigdy nie zda­rzy­ło mi się otwo­rzyć przed klien­tem tecz­ki z pro­jek­ta­mi bez moc­ne­go poczu­cia, że mam nie­do­sta­tecz­ne kwa­li­fi­ka­cje. – pisze Adrian Shau­gh­nes­sy w wyda­nej wła­śnie przez Karak­ter książ­ce Jak zostać dizaj­ne­rem i nie stra­cić duszy. Miód na moje ser­ce. Wła­śnie dzię­ki takim szcze­rym wyzna­niom, przy­kła­dom rodem z Cli­ents from Hell oraz iro­nicz­ne­mu poczu­ciu humo­ru książ­kę tę pochła­nia się w dwa popo­łu­dnia, myśląc na każ­dym kro­ku: ktoś mnie rozu­mie! to o mnie! Nie bez zna­cze­nia jest tu też odważ­ne, żywe tłu­ma­cze­nie Da­riu­sza Żukow­skie­go. Zgod­nie z zapo­wie­dzią we wstę­pie nie ma […]

Elementarz stylu

Leave a comment
książki o projektowaniu

Książ­kę Brin­ghur­sta kupi­łam jesz­cze na pierw­szym roku, zaraz po tym, jak się uka­za­ła. Byłam wte­dy jesz­cze przed zaję­cia­mi z poli­grafii i redak­cji tech­nicz­nej i Ele­men­ta­rz sty­lu w typo­gra­fii oka­zał się jed­nak lek­tu­rą zbyt cięż­ką. Kolej­ne podej­ście zro­bi­łam po dru­gim roku, kie­dy pisa­łam pra­cę o pro­jek­ta­ch Leona Urbań­skiego. Z bra­ku cza­su jed­nak musia­łam ogra­ni­czyć się wte­dy do kil­ku wybra­ny­ch roz­dzia­łów. Teraz czas na podej­ście trze­cie (bo chy­ba powin­nam prze­czy­tać biblię typo­gra­fa zanim zosta­nę skoń­czo­nym edy­to­rem, praw­da?). Powszech­nie wia­do­mo, że Brin­ghur­st to nie tyl­ko typo­graf, ale i (a cza­sem mam wra­że­nie, że przede wszyst­kim) poeta. […]