All posts filed under: e-book

Przeładowanie informacjami, czyli o bibliotece elektronicznej

komentarzy 10
czytelnictwo / e-book / książki / życie
Czytnik Kindle na łóżku

Pamię­tam, że na stu­dia­ch ukła­da­łam książ­ki obok łóż­ka w pięk­ne, wiel­kie wie­że (mia­ły­śmy mało półek i dużo pod­ło­gi). Kie­dyś pró­bo­wa­łam wycia­gnąć coś z dol­nej czę­ści sto­su bez roz­mon­to­wy­wa­nia całej kon­struk­cji. Wszyst­ko się posy­pa­ło, a Kaf­ka ude­rzył mnie w gło­wę. To jed­na z tych sytu­acji, któ­re poka­zu­ją nam, że mamy wię­cej ksią­żek niż jeste­śmy w sta­nie ogar­nąć. Teraz sta­ram się na bie­żą­co kon­tro­lo­wać licz­bę tomów w miesz­ka­niu, odda­jąc te, do któ­ry­ch nie będe już wra­cać, a któ­re nie mają żad­nej sen­ty­men­tal­nej war­to­ści. Zasa­da jest pro­sta: patrzę na książ­kę i zada­ję sobie pyta­nie, […]

Kindle i problemy

komentarze 2
e-book / mikrotypografia

Z regu­ły nie narze­kam na ebo­oki. Dużo czy­tam na Kin­dlu, widzę jego nie­dos­ko­na­łości i ak­cep­tu­ję je, wie­rząc, że tech­no­lo­gia cały czas się roz­wija i z cza­sem wszel­kie trud­noś­ci znik­ną. Na­tra­fi­łam os­tat­nio jed­nak na rze­cz niez­wy­kle iry­tu­ją­cą i nie­ch to bę­dzie przes­tro­gą dla wszyst­kich, któ­rzy pa­ra­ją się przy­go­to­wa­niem ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Po­ni­żej dwa frag­men­ty z „Lodu” Du­ka­ja ku­pio­ne­go w wer­sji mobi na Publio: Zwra­cam uwa­gę na to, jak wy­glą­da­ją spac­je po­mię­dzy po­je­dyn­czy­mi zna­ka­mi (a, o, i, u, w, z) a nas­tę­pu­ją­cy­mi po nich wy­ra­za­mi. Po­ten­cjal­ne za­wiesz­ki wy­da­ją się przy­kle­jo­ne do są­sia­du­ją­cych wy­ra­zów przez co […]