All posts filed under: druk

Technika i materiał mają znaczenie

Leave a comment
druk / projekty własne
Stół pełen ułożonych obok siebie zaproszeń drukowanych techniką letterpress

Uwielbiam projektować zaproszenia ślubne i inne druki okolicznościowe. To zawsze bardzo indywidualne zamówienia związane z różnymi ważnymi wydarzeniami. Coś zupełnie innego niż ulotki szkół językowych rozdawane na skrzyżowaniu pod Bagatelą. Świat zaproszeń ślubnych to dla mnie kraina tradycyjnych technik i wysokiej jakości materiałów. Można pokusić się o kaligrafię albo druk typograficzny. Nie uważam tego za snobizm. Przeciwnie – chodzi o to, by sięgnąć po środki stosowne do okazji. Może to jeden z nielicznych obszarów projektowania, gdzie jakość materiału i wykonanie mają jeszcze znaczenie. Ba, niejednokrotnie odgrywają główną rolę! Zachwalając przyszłemu panu młodemu letterpress, […]

Czarna apla w kropki bordo. Uwagi o papierze

Leave a comment
branding / druk / projekty własne
Biały awers i czarny sitodrukowy rewers wizytówek kancelarii prawnej

Uczestniczyłam w życiu w niejednym wykładzie o papierze. Najpierw w ramach zajęć na studiach, potem przy okazji różnych konferencji i innych wydarzeń typograficznych. Początkowa fascynacja (trzymać w ręku próbnik papieru po raz pierwszy!) z czasem zmieniła się w znudzenie (tyle informacji, kto by zapamiętał te wszystkie szczegóły) a nawet w zwątpienie (czy kiedyś mi się to do czegoś przyda?). Wreszcie okazało się – jak to zwykle bywa – że najlepiej uczyć się w praktyce, czyli przygotować projekt, który będzie wymagał użycia konkretnego papieru. Na pewnym etapie projektowania identyfikacji wizualnej zaczynam żonglować poszczególnymi elementami, sprawdzać, jak działają […]

Druk na żądanie i self-publishing

komentarze 3
druk / projekty własne

Je­dy­nym ser­wi­sem ofe­ru­ją­cym druk na żą­da­nie, z ja­kim się ze­tknę­łam, jest Lu­lu­.com. Naj­pierw by­łam ich klient­ką – za­mó­wi­łam kil­ka ksią­żek. Ich ja­kość po­zo­sta­wia­ła tro­chę do ży­cze­nia i nie mó­wię tu o pro­jek­cie, bo uro­kiem self pu­bli­shing jest to że książ­kę mo­że zro­bić każ­dy. Mam na my­śli kwe­stie tech­nicz­ne – sła­by klej, nie­odmien­nie po­kry­te błysz­czą­cym la­kie­rem wy­gi­na­ją­ce się okład­ki (pa­pier ni­skiej gra­ma­tu­ry plus druk cy­fro­wy) pa­pier jak z do­mo­wej dru­kar­ki. W tej ostat­niej kwe­stii zda­rzy­ło się tyl­ko jed­no od­stęp­stwo – pa­pier sza­ry z wy­raź­nie wi­docz­ny­mi włók­na­mi i za­bru­dze­nia­mi (co w sto­sun­ku […]

Enormouschampion

Leave a comment
druk
Plakat studia Enormouschampion w towarzystwie narzędzi kaligraficznych

Jestem wielką miłośniczką druku typograficznego. Coś w tej technice sprawia, że wydrukowane w ten sposób rzeczy wydają się eleganckie i nieco luksusowe. W sumie nic zaskakującego: trudność wykonania, niskie nakłady i wysokie koszta. Można właściwie byle co wydrukować, a i tak wyjdzie ślicznie. A jeśli projekt jest dobry i wykonany z pełną świadomością tego, jak przebiega proces druku (kolory i przejścia tonalne!), powstaje coś naprawdę wyjątkowego. Regularnie śledzę projekty pojawiające się na enor­mous­cham­pion i wresz­cie zdecydowałam się sama coś zamówić. Plakat przyszedł wczoraj. Jest wydrukowany bardzo starannie, zapakowany tak, że nawet Poczcie […]