All posts filed under: branding

Rebusy od projektantów, czyli Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

Leave a comment
branding / Kraków / wystawy i warsztaty
Znaki oparte na typografii: Modny Strój i Polmos

Nie spo­sób zaprze­czyć, że logo­ty­py są istot­ną czę­ścią współ­cze­snej kul­tu­ry wizu­al­nej. Wraz z demo­kra­ty­za­cją narzę­dzi pro­jek­to­wy­ch i upo­wszech­nia­niem się nie­gdyś spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy rośnie ogól­ne zain­te­re­so­wa­nie gra­fi­ką, a tak­że poczu­cie, że każ­dy tro­chę się na pro­jek­to­wa­niu zna. Trud­no wyobra­zić sobie lep­szy moment do zor­ga­ni­zo­wa­nia Dru­giej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wy Zna­ków Gra­ficz­ny­ch. Tak napraw­dę w rama­ch dru­giej wysta­wy pre­zen­to­wa­na jest rów­nież pierw­sza – cało­ść mate­ria­łu obej­mu­je zna­ki pre­zen­to­wa­ne na Pierw­szej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wie Zna­ków Gra­ficz­ny­ch w 1969 roku oraz nowe pra­ce z lat 2000–2015. Oglą­da­nie czę­ści moder­ni­stycz­nej to zwy­czaj­nie świet­na zaba­wa. Ze wzglę­du na syn­te­tycz­ny […]

Czarna apla w kropki bordo. Uwagi o papierze

Leave a comment
branding / druk / projekty własne
Biały awers i czarny sitodrukowy rewers wizytówek kancelarii prawnej

Uczest­ni­czy­łam w życiu w nie­jed­nym wykła­dzie o papie­rze. Naj­pierw w rama­ch zajęć na stu­dia­ch, potem przy oka­zji róż­ny­ch kon­fe­ren­cji i inny­ch wyda­rzeń typo­gra­ficz­ny­ch. Począt­ko­wa fascy­na­cja (trzy­mać w ręku prób­nik papie­ru po raz pierw­szy!) z cza­sem zmie­ni­ła się w znu­dze­nie (tyle infor­ma­cji, kto by zapa­mię­tał te wszyst­kie szcze­gó­ły) a nawet w zwąt­pie­nie (czy kie­dyś mi się to do cze­goś przy­da?). Wresz­cie oka­za­ło się – jak to zwy­kle bywa – że naj­le­piej uczyć się w prak­ty­ce, czy­li przy­go­to­wać pro­jekt, któ­ry będzie wyma­gał uży­cia kon­kret­ne­go papie­ru. Na pew­nym eta­pie pro­jek­to­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej zaczy­nam żon­glo­wać poszcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi, spraw­dzać, […]