Month: Listopad 2016

Projektowanie wbrew trendom, czyli cudze porady

Leave a comment
wystawy i warsztaty / życie
5 białych, równo ustawionych ołówków zwróconych w lewo i jeden różowy zwrócony w prawo

Pamię­ta­cie, jak kil­ka lat temu popu­lar­ny był font Museo? Uży­łam go wte­dy na okład­ce książ­ki. I na pla­ka­cie. I w logo­ty­pie. I już wię­cej tak nie zro­bię. Nauczy­łam się wte­dy dwó­ch rze­czy. Po pierw­sze, zbyt cha­rak­te­ry­stycz­ne liter­nic­two nie zawsze jest opty­mal­nym roz­wią­za­niem. Po dru­gie, prze­lot­ne, ale wszech­ogar­nia­ją­ce mody w pro­jek­to­wa­niu są naj­gor­sze. Zaś naj­lep­szy zestaw porad doty­czą­cy­ch tego, jak unik­nąć wpa­da­nia w kole­iny wyżło­bio­ne przez pro­jek­to­we tren­dy, usły­sza­łam we wto­rek od Prze­mka Dębow­skie­go na spo­tka­niu w Księ­gar­ni pod Glo­bu­sem. Poni­żej notu­ję, co z tego wszyst­kie­go zapa­mię­ta­łam. Przyszpilić trend i go odwrócić Dzię­ki […]