Month: Październik 2016

Technika i materiał mają znaczenie

Leave a comment
druk / projekty własne
Stół pełen ułożonych obok siebie zaproszeń drukowanych techniką letterpress

Uwiel­biam pro­jek­to­wać zapro­sze­nia ślub­ne i inne dru­ki oko­licz­no­ścio­we. To zawsze bar­dzo indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia zwią­za­ne z róż­ny­mi waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Coś zupeł­nie inne­go niż ulot­ki szkół języ­ko­wy­ch roz­da­wa­ne na skrzy­żo­wa­niu pod Baga­te­lą. Świat zapro­szeń ślub­ny­ch to dla mnie kra­ina tra­dy­cyj­ny­ch tech­nik i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów. Moż­na poku­sić się o kali­gra­fię albo druk typo­gra­ficz­ny. Nie uwa­żam tego za sno­bi­zm. Prze­ciw­nie – cho­dzi o to, by się­gnąć po środ­ki sto­sow­ne do oka­zji. Może to jeden z nie­licz­ny­ch obsza­rów pro­jek­to­wa­nia, gdzie jako­ść mate­ria­łu i wyko­na­nie mają jesz­cze zna­cze­nie. Ba, nie­jed­no­krot­nie odgry­wa­ją głów­ną rolę! Zachwa­la­jąc przy­szłe­mu panu […]