Month: Wrzesień 2016

Rebusy od projektantów, czyli Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

Leave a comment
branding / Kraków / wystawy i warsztaty
Znaki oparte na typografii: Modny Strój i Polmos

Nie spo­sób zaprze­czyć, że logo­ty­py są istot­ną czę­ścią współ­cze­snej kul­tu­ry wizu­al­nej. Wraz z demo­kra­ty­za­cją narzę­dzi pro­jek­to­wy­ch i upo­wszech­nia­niem się nie­gdyś spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy rośnie ogól­ne zain­te­re­so­wa­nie gra­fi­ką, a tak­że poczu­cie, że każ­dy tro­chę się na pro­jek­to­wa­niu zna. Trud­no wyobra­zić sobie lep­szy moment do zor­ga­ni­zo­wa­nia Dru­giej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wy Zna­ków Gra­ficz­ny­ch. Tak napraw­dę w rama­ch dru­giej wysta­wy pre­zen­to­wa­na jest rów­nież pierw­sza – cało­ść mate­ria­łu obej­mu­je zna­ki pre­zen­to­wa­ne na Pierw­szej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wie Zna­ków Gra­ficz­ny­ch w 1969 roku oraz nowe pra­ce z lat 2000–2015. Oglą­da­nie czę­ści moder­ni­stycz­nej to zwy­czaj­nie świet­na zaba­wa. Ze wzglę­du na syn­te­tycz­ny […]