Month: Sierpień 2016

Déjà vu

Leave a comment
życie
Wykonany gumowymi stempelkami napis „Pierwszy detepowiec był kobietą”

Uwiel­biam nar­ra­cje, w któ­ry­ch wystę­pu­je syme­tria zda­rzeń. Syn obser­wu­je ojca wyra­bia­ją­ce­go pun­co­ny, dwa­dzie­ścia lat póź­niej pro­jek­tu­je swo­je wła­sne pismo. Dziew­czyn­ka cały tydzień odkła­da kie­szon­ko­we, żeby w pią­tek móc kupić sobie książ­kę w pobli­skiej księ­gar­ni. Dwa­dzie­ścia lat póź­niej ta sama księ­gar­nia sprze­da­je jej pierw­szą powie­ść. Jak tu nie kochać łza­wy­ch histo­rii? Zawsze myśla­łam, że takie rze­czy zda­rza­ją się tyl­ko w fil­ma­ch, ewen­tu­al­nie zdo­bią pośmiert­ne arty­ku­ły pochwal­ne. Otóż nie! Ja też mam swo­ją małą aneg­do­tę. Mia­łam może dwa­na­ście lat, w domu nie było jesz­cze […]

No ja nie mogę! Trzy rzeczy, które mnie drażnią w książkach

komentarze 2
czytelnictwo / książki
Kot siedzi na książce o kocie

Mam kil­ka nawy­ków zwią­za­ny­ch z się­ga­niem po książ­ki. Spraw­dza­nie stop­ki redak­cyj­nej i prze­glą­da­nie mate­ria­łów pomoc­ni­czy­ch to tyl­ko począ­tek. Zda­rza się jed­nak już pod­czas wstęp­ny­ch oglę­dzin tra­fiam na jed­ną z tych rze­czy, któ­re wzbu­dza­ją we mnie (cza­sem być może nie­uza­sad­nio­ną) iry­ta­cję. Poni­żej dzie­lę się swo­imi pet peeves. Smutna żywa pagina W pra­ca­ch nauko­wy­ch, zbio­ra­ch opo­wia­dań czy ese­jów oraz inny­ch książ­ka­ch, któ­re skła­da­ją się z wie­lu mniej­szy­ch cało­ści, żywa pagi­na jest nie do prze­ce­nie­nia. Dzię­ki niej łatwo zna­leźć wła­ści­wy frag­ment książ­ki – wystar­czy jed­no spoj­rze­nie na gór­ną czę­ść stro­ny […]

penis pills

comment 1
rozmowy
Przemek Zańko siedzi obok ustawionych w stos książek Jacka Dukaja

What usu­al­ly hap­pens is men stop­ped taking them when they see this fir­st boost in size howe­ver if you stop too ear­ly you will lose your gains and it will be a waste of time. In order to get the per­ma­nent results and the signi­fi­cant results that you are after you need to take some for at least six mon­ths.With all of the pill com­mer­cials on the inter­net on the TV and in many media publi­ca­tions on the […]