Month: Lipiec 2016

Najfajniejsze sklepy papiernicze w Berlinie

komentarze 2
Berlin / poza Krakowem
Artykuły papiernicze: notes z Bramą Brandenburską, papier Rivoli, pisaki Micron, naboje do Pilot Parallel, stalówki

Każ­dy lubi o sobie myśleć, że jest nie­ty­po­wym tury­stą i zwie­dza ina­czej niż pozo­sta­li. Ja też. Dla­te­go zwie­dzam skle­py z pape­te­rią i akce­so­ria­mi. Mam sła­bo­ść do taki­ch miej­sc. Gdy­by zdol­no­ści kali­gra­ficz­ne zale­ża­ły od ilo­ści posia­da­ny­ch sta­ló­wek, note­sów i pędz­li, była­bym prze­wod­ni­czą­cą IAMPETH. Na swo­je uspra­wie­dli­wie­nie mogę powie­dzieć, że napraw­dę tego wszyst­kie­go uży­wam. Sta­ram się nie odkła­dać pięk­ny­ch szki­cow­ni­ków na lep­sze cza­sy, kie­dy moje szki­ce będą god­ne ich świę­ty­ch stron, tyl­ko bazgrać bez­li­to­śnie. Pró­bu­ję wszyst­ki­ch sta­ló­wek i pió­rek kali­gra­ficz­ny­ch – naj­wy­żej się znisz­czą, może cze­goś się przy oka­zji nauczę. Z Ber­li­na […]