Month: Marzec 2016

Kłopoty z ligaturą [æ] w pismach kursywnych

komentarze 2
diakrytyki / ligatury / mikrotypografia
Kaligraficzny zapis liter (osobno) „a” oraz „e”

Kie­dy kil­ka lat temu cho­dzi­łam na zaję­cia z kali­gra­fii, toczy­li­śmy z pro­wa­dzą­cym gorą­ce dys­ku­sje doty­czą­ce naj­lep­szy­ch roz­wią­zań dla zapi­su pol­ski­ch zna­ków i dwu­zna­ków. The Uni­ver­sal Pen­man Bic­kha­ma, Spen­ce­rian Pen­man­ship ani inne popu­lar­ne książ­ki i wzor­ni­ki nie poda­ją odpo­wied­ni­ch roz­wią­zań, bo nie były two­rzo­ne z myślą o języ­ku pol­skim. Pamię­tam, że gorą­co sprze­ci­wia­łam się oddzie­la­niu ogon­ków od liter, powo­łu­jąc się na tek­sty Ada­ma Twar­do­cha. Na szczę­ście w przy­pad­ku języ­ka pol­skie­go zawsze mogę też się­gnąć pamię­cią do pisma szkol­ne­go, któ­re­go z takim tru­dem uczy­łam się w wie­ku lat sze­ściu, pla­miąc ręce atra­men­tem ciek­ną­cym […]