Month: Lipiec 2015

Czarna apla w kropki bordo. Uwagi o papierze

Leave a comment
branding / druk / projekty własne
Biały awers i czarny sitodrukowy rewers wizytówek kancelarii prawnej

Uczest­ni­czy­łam w życiu w nie­jed­nym wykła­dzie o papie­rze. Naj­pierw w rama­ch zajęć na stu­dia­ch, potem przy oka­zji róż­ny­ch kon­fe­ren­cji i inny­ch wyda­rzeń typo­gra­ficz­ny­ch. Począt­ko­wa fascy­na­cja (trzy­mać w ręku prób­nik papie­ru po raz pierw­szy!) z cza­sem zmie­ni­ła się w znu­dze­nie (tyle infor­ma­cji, kto by zapa­mię­tał te wszyst­kie szcze­gó­ły) a nawet w zwąt­pie­nie (czy kie­dyś mi się to do cze­goś przy­da?). Wresz­cie oka­za­ło się – jak to zwy­kle bywa – że naj­le­piej uczyć się w prak­ty­ce, czy­li przy­go­to­wać pro­jekt, któ­ry będzie wyma­gał uży­cia kon­kret­ne­go papie­ru. Na pew­nym eta­pie pro­jek­to­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej zaczy­nam żon­glo­wać poszcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi, spraw­dzać, […]

Przeładowanie informacjami, czyli o bibliotece elektronicznej

komentarzy 10
czytelnictwo / e-book / książki / życie
Czytnik Kindle na łóżku

Pamię­tam, że na stu­dia­ch ukła­da­łam książ­ki obok łóż­ka w pięk­ne, wiel­kie wie­że (mia­ły­śmy mało półek i dużo pod­ło­gi). Kie­dyś pró­bo­wa­łam wycia­gnąć coś z dol­nej czę­ści sto­su bez roz­mon­to­wy­wa­nia całej kon­struk­cji. Wszyst­ko się posy­pa­ło, a Kaf­ka ude­rzył mnie w gło­wę. To jed­na z tych sytu­acji, któ­re poka­zu­ją nam, że mamy wię­cej ksią­żek niż jeste­śmy w sta­nie ogar­nąć. Teraz sta­ram się na bie­żą­co kon­tro­lo­wać licz­bę tomów w miesz­ka­niu, odda­jąc te, do któ­ry­ch nie będe już wra­cać, a któ­re nie mają żad­nej sen­ty­men­tal­nej war­to­ści. Zasa­da jest pro­sta: patrzę na książ­kę i zada­ję sobie pyta­nie, […]

Trzy piękne znaki typograficzne i jak ich używać

komentarze 4
interpunkcja / mikrotypografia

Niektórzy projektanci twierdzą, że pytanie o ulubiony krój jest w ogóle źle postawione, bo nie bierze pod uwagę kontekstu, czyli tego, do czego dany krój ma być stosowany. Prawdopodobnie równie fatalne jest pytanie o ulubiony znak typograficzny. W końcu sympatia, którą żywimy do kropki, nie sprawi, że będziemy jej używać zamiast cudzysłowu otwierającego. Jest jednak kilka znaków, które naprawdę lubię, i bardzo się cieszę, gdy nadarza się okazja, by ich użyć. Hedera [❧] Mam do niej duży sentyment. W moich studenckich projektach używałam jej bardzo (czytaj: zbyt) często, podobnie […]