Month: Luty 2013

Kindle i problemy

komentarze 2
e-book / mikrotypografia

Z reguły nie narzekam na ebooki. Dużo czytam na Kindlu, widzę jego nie­dos­ko­na­łości i ak­cep­tu­ję je, wie­rząc, że tech­no­lo­gia cały czas się roz­wija i z cza­sem wszel­kie trud­noś­ci znik­ną. Na­tra­fi­łam os­tat­nio jed­nak na rzecz niez­wy­kle iry­tu­ją­cą i niech to bę­dzie przes­tro­gą dla wszyst­kich, któ­rzy pa­ra­ją się przy­go­to­wa­niem ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Po­ni­żej dwa frag­men­ty z „Lodu” Du­ka­ja ku­pio­ne­go w wersji mobi na Publio: Zwra­cam uwa­gę na to, jak wy­glą­da­ją spac­je po­mię­dzy po­je­dyn­czy­mi zna­ka­mi (a, o, i, u, w, z) a nas­tę­pu­ją­cy­mi po nich wy­ra­za­mi. Po­ten­cjal­ne za­wiesz­ki wy­da­ją się przy­kle­jo­ne do są­sia­du­ją­cych wy­ra­zów przez co sza­rość teks­tu, któ­ra […]