Month: Marzec 2012

Jak zostać dizajnerem, czyli wszyscy jesteśmy ludźmi

Leave a comment
książki o projektowaniu
Okładka książki „Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy”

Nigdy nie zda­rzy­ło mi się otwo­rzyć przed klien­tem tecz­ki z pro­jek­ta­mi bez moc­ne­go poczu­cia, że mam nie­do­sta­tecz­ne kwa­li­fi­ka­cje. – pisze Adrian Shau­gh­nes­sy w wyda­nej wła­śnie przez Karak­ter książ­ce Jak zostać dizaj­ne­rem i nie stra­cić duszy. Miód na moje ser­ce. Wła­śnie dzię­ki takim szcze­rym wyzna­niom, przy­kła­dom rodem z Cli­ents from Hell oraz iro­nicz­ne­mu poczu­ciu humo­ru książ­kę tę pochła­nia się w dwa popo­łu­dnia, myśląc na każ­dym kro­ku: ktoś mnie rozu­mie! to o mnie! Nie bez zna­cze­nia jest tu też odważ­ne, żywe tłu­ma­cze­nie Da­riu­sza Żukow­skie­go. Zgod­nie z zapo­wie­dzią we wstę­pie nie ma […]