Month: Grudzień 2011

Skandynawskie baśnie

Leave a comment
książki / Oslo
Rozkładówka: ilustracja + początek rozdziału

Zanim jesz­cze spa­dł śnieg, na chod­ni­ka­ch sta­ły sto­li­ki z książ­ka­mi po obni­żo­ny­ch cena­ch (bar­dzo lubię oko­li­cę, w któ­rej miesz­kam, za dużą ilo­ść księ­garń i anty­kwa­ria­tów). Na jed­nym z taki­ch sto­isk zna­la­złam pięk­ną książ­kę w kwa­dra­cie z baśnia­mi ilu­stro­wa­ny­mi przez Joh­na Ba­uera w cenie 40 koron (czy­li dwó­ch tabli­czek cze­ko­la­dy, poło­wy piwa albo dwó­ch bochen­ków dobre­go chle­ba). Sta­nę­łam na chod­ni­ku i zaczę­łam czy­tać. Prze­czy­ta­łam wstęp i zro­zu­mia­łam każ­de sło­wo. Posta­no­wi­łam kupić tę książ­kę. Ilu­stra­cje są pory­wa­ją­ce, baśnie o trol­la­ch i księż­nicz­ka­ch – takie, jaki­ch moż­na się spo­dzie­wać po Skan­dy­na­wii, wyda­nie – nie­mal biblio­fil­skie. […]