Month: Listopad 2011

Suomen kieli

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia

Zemścił się na mnie fakt, że o fiński­ch cudzy­sło­wa­ch nie napi­sa­łam, bo przy­szło mi teraz skła­dać po fińsku. Dla porząd­ku dodam więc, że Fi­no­wie sto­su­ją takie same cudzy­sło­wy, jak Szwe­dzi, z któ­ry­mi żyją zresz­tą w jed­nym kra­ju. W rama­ch dal­szej poku­ty kil­ka ogól­ny­ch uwag o fińs­kiej typo­gra­fii. Już na pierw­szy rzut oka widać, że sło­wa w tym języ­ku są o wie­le dłuż­sze niż w pol­skim czy angiel­skim. Śred­nia dłu­go­ść pol­ski­ch wyra­zów to 6 zna­ków. W fińskim oko­ło poło­wa słów zło­żo­na jest z 6–10 zna­ków, a te zło­żo­ne z ponad 11 liter sta­no­wią 22%. Podob­no […]