Month: Październik 2011

Ø czy Ö?

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia / Oslo / przestrzeń publiczna

Nie każ­de mia­sto może poszczy­cić się typo­gra­fią prze­strze­ni publicz­nej na mia­rę Ber­li­na. Oslo ma swo­je pro­ble­my, któ­re wią­żą się z histo­rią i ję­zykiem. Czy­tel­nicy komik­su Scan­di­na­via and the World pamię­ta­ją za­pewne odci­nek o dia­kry­ty­ka­ch. Poniż­sze zdję­cia przed­sta­wia­ją tę samą nazwę uli­cy, lecz zapi­sa­ną róż­nie po dwó­ch jej stro­na­ch. Tyl­ko znak z pierw­szej tabli­cy zali­cza­ny jest do nor­wes­kiego (a tak­że i duń­skie­go) alfa­be­tu. Dru­gi znak wystę­pu­je m.in. w alfa­be­cie szwedz­kim. Oba zna­ki repre­zen­tu­ją jed­nak ten sam dźwięk: dyftong oe. Gene­zy lite­ry ø (to rów­nież jej nazwa, choć cza­sem […]