Month: Maj 2011

Dodawanie znaków do układu klawiatury

comment 1
mikrotypografia

Zapy­ta­no mnie, jak to robię, że wpi­su­ję cudzy­sło­wy dru­kar­skie pro­sto z kla­wia­tury, co spra­wi­ło, że zorien­to­wa­łam się, jak rzad­kim zwy­cza­jem jest mo­dyfiko­wanie ukła­du kla­wi­szy zgod­nie z wła­sny­mi potrze­ba­mi. Stąd wyjaś­nienie: korzy­sta­jąc z pro­gra­mu Micro­so­ft Key­bo­ard Lay­out Cre­ator moż­na stwo­rzyć włas­ny układ kla­wia­tu­ry, któ­ry będzie obej­mo­wał też zna­ki Uni­co­du nie­dos­tępne w uk­ładzie „Pol­ski (progra­mis­ty)”. W ten spo­sób do stan­dar­do­wej kla­wia­tu­ry moż­na dodać cudzy­sło­wy dru­kar­skie, pau­zę, pół­pau­zę czy wie­lo­kropek. Wys­tar­czy przy­pi­sać im odpo­wied­nie kla­wi­sze, wyeks­por­to­wać plik, zain­sta­lo­wać i wyb­rać w pas­ku z języ­ka­mi i kla­wia­tu­ra­mi wła­ści­wy układ. Pro­gram ma bar­dzo ład­nie […]