Month: Kwiecień 2011

Mester Eckhart

komentarze 2
książki

Jeden z moich pro­fe­so­rów w Oslo jest edy­to­rem serii, w któ­rej uka­zu­ją się teks­ty waż­ne z punk­tu widze­nia histo­rii reli­gii. Jest więc Sta­ry i No­wy Testa­ment, są pisma bud­dyj­skie, Hil­de­gar­da z Bin­gen, mnó­stwo isla­mu (na któ­rym się nie znam). Ale przede wszyst­kim seria jest dobra nie tyl­ko pod wzglę­dem meryto­rycz­nym, ale i gra­ficz­nym. Och, żeby wszyst­kie tek­sty nauko­we i edy­cje kry­tycz­ne uka­zy­wa­ły się w taki­ch wyda­nia­ch!