Month: Marzec 2011

Problemy indologa

Leave a comment
diakrytyki / mikrotypografia

Każ­dy kto zmie­rzył się kie­dy­kol­wiek z tek­stem w obcym alfa­be­cie i z je­go trans­kryp­cją, wie, jak trud­no zna­leźć krój na tyle boga­ty, by obej­mo­wał zarów­no zna­ki łaciń­skie, jak i obce, a do tego jesz­cze trans­kryp­cję. Pho­ne­tics in Ancient India wyda­ne przez Oxford Uni­ver­si­ty Press w la­tach pięć­dzie­sią­ty­ch cał­kiem ład­nie radzi sobie tym pro­ble­mem (a dia­krytyków tu napraw­dę mnó­stwo). Mo­im ulu­bień­cem jest zna­czek zapi­sy­wa­ny zwy­kle w trans­kryp­cji jako ṣ, a tutaj ob­da­rzone uro­czą nóż­ką.