Month: Sierpień 2010

Elementarz stylu

Leave a comment
książki o projektowaniu

Książ­kę Brin­ghur­sta kupi­łam jesz­cze na pierw­szym roku, zaraz po tym, jak się uka­za­ła. Byłam wte­dy jesz­cze przed zaję­cia­mi z poli­grafii i redak­cji tech­nicz­nej i Ele­men­ta­rz sty­lu w typo­gra­fii oka­zał się jed­nak lek­tu­rą zbyt cięż­ką. Kolej­ne podej­ście zro­bi­łam po dru­gim roku, kie­dy pisa­łam pra­cę o pro­jek­ta­ch Leona Urbań­skiego. Z bra­ku cza­su jed­nak musia­łam ogra­ni­czyć się wte­dy do kil­ku wybra­ny­ch roz­dzia­łów. Teraz czas na podej­ście trze­cie (bo chy­ba powin­nam prze­czy­tać biblię typo­gra­fa zanim zosta­nę skoń­czo­nym edy­to­rem, praw­da?). Powszech­nie wia­do­mo, że Brin­ghur­st to nie tyl­ko typo­graf, ale i (a cza­sem mam wra­że­nie, że przede wszyst­kim) poeta. […]