Month: Lipiec 2010

Warszawa

comment 1
przestrzeń publiczna / Warszawa

Nie potra­fię już cho­dzić zwy­czaj­nie po mie­ście, igno­ru­jąc typo­gra­fię ulicz­ną. Zatem kil­ka przy­pad­ko­wy­ch zdjęć z War­sza­wy: neo­no­wy jubi­ler, posta­po­ka­lip­tycz­ny dan­cing, słyn­ny Wokul­ski, księ­gar­nia­ny napis w sty­lu sta­re­go kina i zabaw­ni praw­ni­cy.