Month: Listopad 2009

Bhagawadgita

Leave a comment
książki

Czas jakiś temu szu­ka­łam na Alle­gro prze­kła­du „Bha­da­wad­gi­ty” — waż­ne­go san­skryc­kie­go tek­stu, filo­zo­ficz­nej par­tii jed­ne­go z epo­sów. Cho­dzi­ło mi o któ­ryś z dwó­ch w mia­rę dostęp­ny­ch prze­kła­dów współ$shy;czes­nych. Zupeł­nie przy­pad­kiem natra­fi­łam jed­nak na prze­kład star­szy, dla histo­rii indo­lo­gii bar­dzo waż­ny, któ­re­go auto­rem jest Fran­ciszek Michal­ski. Jego tłu­ma­cze­nie po raz pierw­szy uka­za­ło się w 1910, zaś wyda­nie, na któ­re natra­fi­łam jest trze­cim z kolei (z 1927). Wyda­nie nie powa­la na kola­na, ale jest bar­dzo przy­jem­ne. Poręcz­ny for­mat 18,8x13cm, twar­da opra­wa. Czy­tel­ny krój pisma, znacz­na inter­linia, dają­ce dużo świa­tła mar­gi­ne­sy i pięk­ny […]