Month: Lipiec 2009

Chimera

komentarze 4
książki
Okładka Chimery autorstwa Józefa Mehoffera

Zna­le­zio­na jakiś czas temu w anty­kwa­ria­cie na Sto­lar­skiej. Z okład­ką moje­go uko­cha­ne­go Józe­fa Mehof­fe­ra (w środ­ku jesz­cze dwie gra­fi­ki jego autor­stwa). Więk­szo­ść rycin pro­jek­to­wał Edward Okuń, jed­na to prze­druk z Edwar­da Burne-Jonese’a. Naj­bar­dziej cie­szy mnie fakt, że wszyst­kie skład­ki (z wyjąt­kiem pierw­szej) są nie­po­roz­ci­na­ne ─ cze­ka mnie przy­jem­no­ść roz­ry­wa­nia ich noży­kiem. Nie­ste­ty, w kil­ku ostat­ni­ch kar­ta­ch myszy wygry­zły dziu­ry─ tek­st pozo­stał nie­na­ru­szo­ny, myszy zado­wo­li­ły się zje­dze­niem świa­tła. Wszyst­kie nume­ry tego ślicz­ne­go cza­so­pi­sma obej­rzeć moż­na na stro­nie Biblio­te­ki ILP i IKP UW.